30 SIE 2017

Odszkodowanie z powodu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Jeśli posiadacie Państwo grunt w dobrej lokalizacji, radzimy obserwować zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, ponieważ może się zdarzyć, że działka z dnia na dzień znacznie może stracić na swojej wartości. Jak to jest możliwe? Jeśli miasto, gmina bądź inny organ odpowiedzialny zmienił plan i okolica jest przeznaczona na tereny zielone, rekreacyjnie, nie będzie możliwe sprzedanie deweloperowi działki, na której mógłby stanąć np. biurowiec. Czy w takiej sytuacji można zwrócić się do organu odpowiedzialnego za uchwalenie zmiany o odszkodowanie?

Opisana wyżej sytuacja jest czysto teoretyczna, a przykładów może być bardzo wiele. Natomiast, zgodnie z treścią ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe, bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę.

Przepisy regulują kwestie związane z wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości (użytkownikiem wieczystym). Jeśli wartość nieruchomości zmieni się w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, prawo przewiduje dwie sytuacje. Pierwsza z nich przewiduje, że korzystanie z nieruchomości stało się praktycznie niemożliwe lub bardzo ograniczone. Druga sytuacja przewiduje możliwość użytkowania nieruchomości, jednak jej wartość uległa zmianie.

Kwota odszkodowania, którą można żądać to rzeczywista, co do zasady, różnica pomiędzy wartością rynkową działki sprzed wejścia w życie planu, a wartością po jego wejściu. Spory dotyczące wypłaty odszkodowań i obowiązków zapłaty opłat adiacenckich rozstrzygają sądy powszechne.

Istotnym jest, iż przedmiotowego roszczenia dochodzić można wyłącznie w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wpływa na Państwa biznes lub wartość gruntu, zapraszamy do kontaktu z Adwokatem Marcinem Kieszkowskim, który jest specjalistą w prawie administracyjnym.

Autor: Adwokat Marcin Kieszkowski