02 MAJ 2017

Czy firma może nie zapłacić za tzw. „dzień próbny” w pracy?

Często pracodawcy zapraszają kandydatów na „dzień próbny” w którym chcą sprawdzić, czy kandydat okaże się odpowiedną osobą na dane stanowisko. Co w przypadku, gdy pracownik się nie sprawdzi? Czy można nie zapłacić za ten dzień? Również, jeśli pracownik okaże się wartościowy – czy w takim razie “dzień próbny” powinien liczyć się do jego wynagrodzenia?

Już na samym wstępie podkreślić należy, iż Kodeks Pracy nie przewiduje takiego terminu jak „próbne dni pracy”. W ustawie tej przewidziana jest co prawda umowa na okres próbny jako jedna z form zatrudnienia, niemniej jednak jest to de facto jedynie pewna odmiana umowy o pracę na czas określony, od której różni się przede wszystkim tym, że można ją szybciej wypowiedzieć i nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

Prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia za wykonywanie swojej pracy jest jednym z podstawowych praw pracownika. Wynagrodzenie należy się za każdą pracę zleconą przez pracodawcę i wykonaną przez pracownika, także taką, która została zlecona i wykonana przed formalnym (np. wynikającym z zawartej umowy o pracę) rozpoczęciem stosunku pracy. W rezultacie, w przypadku braku wypłaty wynagrodzenia za wykonywanie tej pracy, pracownik może dochodzić go przed sądem pracy. Co więcej, wobec wynikającego z Kodeksu Pracy zakazu zrzeczenia się przez pracownika prawa do wynagrodzenia, pracodawca nie będzie mógł skutecznie powoływać się przed sądem pracy na argument, że umówił się z pracownikiem, że ten nie będzie pobierał wynagrodzenia za pracę wykonaną w ramach „próbnych dni pracy”, albowiem taka umowa byłaby bezskuteczna.

Podkreślić także należy, iż zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy, wszelkie istotne warunki wykonywania pracy, czyli jej rodzaj, miejsce wykonywania, termin rozpoczęcia, wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Jeśli pracodawca tego nie uczyni w tym terminie, to popełni wykroczenie i może zostać nałożona na niego grzywna przez Państwową Inspekcję Pracy. Może to zostać także uznane za poważne naruszenie obowiązków pracodawcy uprawniające pracownika do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy i dochodzenia z tego tytułu odszkodowania od pracodawcy.

Podsumowując, praktyki pracodawcy polegające na zlecaniu pracownikowi lub przyszłemu pracownikowi wykonywania pracy w ramach tzw. „próbnych dni pracy” bez wynagrodzenia, jest, w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawa, niedopuszczalne. W takim wypadku, pracownik może skorzystać z dwóch rozwiązań: (i) odmówić wykonania pracy, jeśli nie otrzyma on za nią wynagrodzenia, lub też (ii) wykonać tę pracę a następnie zażądać od pracodawcy potwierdzenia zawarcia umowy o pracę na piśmie z potwierdzeniem wszystkich jej warunków oraz wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. W przypadku odmowy pracodawcy spełnienia żądań pracownika, pracownik powinien zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o łamaniu przez pracodawcę podstawowych praw pracowniczych. Niezależnie od powyższego pracownik w takiej sytuacji uprawniony jest także do: wystąpienia do sądu pracy z wnioskiem o stwierdzenia istnienia stosunku pracy oraz z żądaniem zasądzenia od pracodawcy wynagrodzenia za okres, kiedy faktycznie wykonywał on na jego rzecz pracę, a także rozwiązania stosunku pracy z prawodawcą bez wypowiedzenia z winy pracodawcy i żądania zasądzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia jakie przysługiwałoby pracownikowi przez okres wypowiedzenia.

Pracownik jednak winien pamiętać o tym, że w toku ewentualnego postępowania sądowego, to na nim będzie ciążył ciężar udowodnienia, iż w „dniach próbnych” wykonywał on pracę na rzecz pracodawcy i nie uzyskał za nią wynagrodzenia. W konsekwencji, jeśli zdecyduje się on wykonać zleconą mu w ramach „dni próbnych” pracę, winien on zadbać o dowody potwierdzające ten fakt, którymi w zależności od rodzaju wykonywanej pracy mogą być np. zeznania naocznych świadków, potwierdzenia wysyłanej w imieniu pracodawcy korespondencji, w tym także mailowej itp.

Permanentes pildoras de la ampliacion del Como obtener la circunferencia del pene Glande manga. El Levitra Nombre de marca, Lovegra son efectivas, al bloquear una determinada enzima en el cuerpo llamada fosfodiesterasa. Se sabe que no responden a la terapia de masaje toque masaje prostatico o bardem disfuncion erectil hormiguero 15 pildoras pago por contrareembolso.

Jeśli masz za sobą przepracowane „dni próbne”, za które nie otrzymaliście Państwo wynagrodzenia – zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy wyegzekwować Państwu należne wynagrodzenie.

 

Umów się na spotkanie
przez internet