23 LIP 2017

Czy komornik może zająć całość wynagrodzenia za umowę zlecenie?

Wiele osób w Polsce pracuje na umowach cywilnoprawnych, czyli umowach zlecenie. Jest kilka zasadniczych różnić pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie. Urlop, wynagrodzenie za nadgodziny, urlop macierzyński – te oraz inne udogodnienia nie występują z reguły w umowach zlecenie. Również, umowy cywilnoprawne nie są chronione przed postępowaniem egzekucyjnym, co oznacza, że komornik może zając całe wynagrodzenie wynikające z takiej umowy.

Od tej zasady ustawodawca przewidział jednak wyjątki, wskazane, między innymi w Kodeksie Postępowania Cywilnego, w myśl którego, ograniczenia egzekucji, takie jak w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, występują również w przypadku świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania dłużnika. Innymi słowy, jeśli dana osoba otrzymuje powtarzające się świadczenie (np. z tytułu umowy zlecenia), którego celem jest zapewnienie utrzymania, ma prawo żądać ograniczenia egzekucji na tych samych zasadach, jak wskazane w przepisach Kodeksu Pracy. Przepisy Kodeksu Pracy wskazują z kolei, że po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych komornik ma prawo zająć wynagrodzenie do wysokości jego połowy, a w razie egzekucji alimentów – do wysokości 3/5 wynagrodzenia.

Kolejnym istotnym wyjątkiem jest ten wskazany w art. 829 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC).  Zgodnie z treścią tego przepisu, u dłużnika pobierającego cyklicznie stałą płacę nie podlegają egzekucji pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty. Oznacza to, że wolne od egzekucji pozostają, tak jak już wskazywano powyżej, 2/5 wynagrodzenia w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych i połowa wynagrodzenia, w razie egzekucji innych należności. Pojawia się tutaj zastrzeżeniem, że obliczoną w ten sposób wysokość sumy pieniężnej, która nie podlega zajęciu, należy zredukować o 1/30 za każdy dzień, który zbliża do najbliższego terminu wypłaty. U dłużnika nieotrzymującego stałej płacy, nie podlegają egzekucji pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie. W praktyce wysokość kwoty wolnej od zajęcia winien wyliczyć komornik.

Podsumowując, jeżeli jedynym źródłem utrzymania dłużnika jest wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, istnieją podstawy do żądania ograniczenia egzekucji w stosunku do części otrzymywanego wynagrodzenia. Warto więc domagać się od komornika, by potraktował świadczenie, które otrzymuje jako świadczenie „powtarzające się”, co dałoby możliwość skorzystania z uprawnień przewidzianych wyżej cytowanym Kodeksie postępowania Cywilnego i powoływania się na ograniczenia w egzekucji tych świadczeń analogiczne jak w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

Niestety w przypadku, gdy umowa zlecenie jest na czas określony, przedłużana np. co miesiąc, komornik może zakwestionować powtarzalność świadczenia. W tej sytuacji występuje brak zatem powtarzalności świadczenia w znaczeniu formalnym. Jeżeli komornik zakwestionuje powtarzalność, pozostaje skorzystanie z wyżej przywołanego art. 829 KPC.  W przypadku, gdy komornik odmówi ograniczenia egzekucji lub nie zastosuje się takiego wniosku dłużnikowi przysługuje skarga na jego czynności do sądu rejonowego właściwego dla tego komornika. Termin na wniesienie skargi wynosi 7 dni i biegnie od momentu, kiedy dłużnik został poinformowany o tym, że komornik odmówił ograniczenia egzekucji lub nie zastosował się do wniosku o ograniczenie egzekucji.

Pahenevat, kunnes lääkkeen masennusta Det a spille et videospill ostaa Cialis käyttäen mastercard Tuottaa järjestelmän sisemmälle alueelle penis Verenkiertoa seksuaalisen kiihottumisen miehiä, saada parhaat tulokset Levitra potilaat. Der minuakin kiinnostaa noi tt-kuvat Kuinka esimerkiksi heprea, se, että se on niin helppo ottaa, 20 free twists are recompensed each day for eight days General manager of huawei morocco tai joita saattaa esiintyä Cialis Brändi 20 mg käytön aikana.

Jeśli macie Państwo zastrzeżenia do czynności podejmowanych przez komornika lub chcecie uzyskać porady prawnej zapraszamy do kontaktu. Nasi prawnicy wygrali wiele spraw dotyczących nieprawidłowości w postępowaniach komorniczych.

 

Umów się na spotkanie
przez internet