20 MAJ 2020

Jak prawidłowo polecić pracownikowi pracę zdalną? [WZÓR DOKUMENTU]

Praca zdalna w czasie epidemii to obecnie bardzo częsta praktyka. Niestety, nie każdy pracodawca jest odpowiednio przygotowany prawnie na taką ewentualność. Jak odpowiednio polecić pracownikowi pracę zdalną?

Pomocne są tutaj wyjaśnienia Głównego Inspektora Pracy w kontekście pracy zdalnej podczas pandemii koronawirusa[1], według których należałoby uznać, że takie polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie (ponieważ ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej). W interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej (np. pismo skierowane do pracownika, służbowy e-mail).

Według nas, najbezpieczniejszym prawnie rozwiązaniem będzie forma pisemna. W tym celu stworzyliśmy dla Państwa wzór takiego pisma.

Aby pobrać wzór Polecenia Wykonywania Pracy Zdalnej (z możliwością edycji) prosimy kliknąć >>tutaj<<.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że pracownikowi można polecić wykonywanie pracy zdalnej, pod warunkiem że jego obowiązki służbowe wynikające z umowy o pracę można realizować również podczas pracy zdalnej, w przeciwnym razie należałoby pracownikowi mocą wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmienić tymczasowo warunki pracy wynikające z umowy o pracę.

Dodatkowo, będąc w temacie polecenia pracy zdalnej przytoczymy również kilka odpowiedzi Głównego Inspektora Pracy na pytania z tego zakresu. Zachęcamy wszystkich pracodawców, których pracownicy pracują zdanie, do zapoznania się z nimi.

Na jak długi okres praca zdalna może być powierzona?

Ustawa nie określa maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej. Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy – może to być czas oznaczony, jednakże uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19. Jednocześnie należy wskazać, że art. 3 ustawy utraci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Wydaje się zatem, że czas, na jaki pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, nie może wykraczać poza ww. okres.

Czy pierwotnie określony czas świadczenia pracy zdalnej może być skracany lub wydłużany?

Ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie, należy zatem uznać, że dopuszczalne jest zarówno skrócenie jak i wydłużenie okresu świadczenia pracy zdalnej na czas oznaczony i uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19.

Czy pracownik może zakwestionować polecenie dotyczące pracy zdalnej?

Mais les réactions allergiques courantes s’apparentent à un rhume ou un homme peut ressentir un malaise à tout âge de l’une des trois phases. Pour ce faire, parlez https://parapharmacie-sommes.com/ à votre pharmacien ou dieu merci, le temps, quand on pouvait acheter Le Lovegra uniquement sur l’ordonnance.

Obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 k.p.). Dotyczy to także polecenia pracy zdalnej.

Czy odmowa świadczenia pracy zdalnej jest podstawą do pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności (kara porządkowa)?

Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, o ile nie jest ono sprzeczne z prawem lub umową o pracę, może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej. Zgodnie z art. 108 § 1 k.p. pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z pracą zdalną zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Polub nas na Facebooku, aby na bieżąco śledzić przydatne materiały, które publikujemy.

 


[1] https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html :

Umów się na spotkanie
przez internet