30 WRZ 2021

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot?

odszkodowanie odwołany lot

Coraz więcej pasażerów zmaga się z problemami, jakie niesie ze sobą ryzyko związane z lataniem. Sytuacje, w których dochodzi do odwołania czy opóźnienia lotu, są nieuniknione. W przypadku odwołania lotu pasażerowie najczęściej nie są informowani o przysługujących im prawach. Warto mieć świadomość, kiedy będzie możliwe dochodzenie roszczeń. Podpowiadamy jak wówczas skutecznie dochodzić swoich praw i uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych.

Zasady przyznawania odszkodowania.

Zasady przyznawania odszkodowania reguluje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej jako: „Rozporządzenie”).

Po pierwsze, należy sprawdzić, czy odwołanie Twojego lotu kwalifikuje się do otrzymania odszkodowania. Wypłata odszkodowania przysługuje, jeżeli Twój lot miał miejsce:

 • na terytorium UE, a przewoźnikiem były linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE;
 • z kraju spoza UE do kraju UE i był obsługiwany przez linie lotnicze z UE;
 • z kraju z UE do kraju spoza UE i był obsługiwany przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE.

Po drugie, może zdarzyć się tak, że zajdą przesłanki wyłączające możliwość dochodzenia roszczenia. Wypłata odszkodowania nie będzie możliwa, gdy zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu przez linię lotniczą:

 • na dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu;
 • w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano Ci zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu;
 • w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano Ci zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Ponadto, jeżeli lot został odwołany ze względu na nadzwyczajne okoliczności, również nie będzie Ci przysługiwało odszkodowanie. Jednak obowiązek udowodnienia, że wystąpiły niedające się wcześniej przewidzieć sytuacje, które wpłynęły na odwołanie lotu, ciąży na przewoźniku. Z pewnością linie lotnicze będą próbować bronić się przed obowiązkiem zapłaty właśnie w taki sposób.

Kwota przysługującego odszkodowania.

Wysokość należnego odszkodowania będzie zależała od długości planowanego lotu. Pasażerowi należy się odszkodowanie w wysokości:

 • 250 euro – dla lotów do 1500 km;
 • 400 euro – dla lotów w UE dłuższych niż 1500 km i innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km;
 • 600 euro – dla wszystkich innych lotów.

Na zasadach określonych powyżej możesz domagać się odszkodowania również w przypadku, gdy lot był opóźniony i dotrzesz do miejsca docelowego z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem.

Pamiętaj, że w przypadku podróży całą rodziną, wszyscy pasażerowie mogą domagać się wypłaty odszkodowania.

Wypłata odszkodowania a zwrot kosztów biletu.

Co istotne, wypłata odszkodowania i zwrot kosztów biletu to nie to samo. Rozporządzenie przewiduje zarówno możliwość wypłaty odszkodowania, jak i zwrot kosztów biletu.

Linie lotnicze często kuszą pasażerów voucherami na podróż do wykorzystania w późniejszym terminie. Trzeba pamiętać, że zgodzenie się na tylko pozornie korzystną ofertę przewoźnika może być równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do dochodzenia roszczenia i niemożliwością wypłaty odszkodowania lub zwrotu kosztów biletu.

Zgłoszenie reklamacji do linii lotniczych.

Podstawowa zasada – działaj szybko. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot wynosi rok od daty lotu (Uchwała Sądu Najwyższego z 17.03.2017 r. sygn. akt III CZP 111/16). To najkrótszy termin w całej Unii.

Z pewnością również linie lotnicze nie ułatwią Ci dochodzenia roszczenia. Co do zasady, przewoźnicy w żaden sposób nie potwierdzają zgłoszenia roszczenia za odwołany lot. Na niekorzyść pasażerów działa korzystanie z gotowych formularzy reklamacyjnych dostępnych na stronach internetowych linii lotniczych, które są najczęściej jedyną ścieżką kontaktu z przewoźnikiem. Co więcej, ceny za połączenie z centrum telefonicznym przewoźnika odbiegają od standardowych cen za połączenia.

Przy wypełnianiu formularzy konieczny jest wybór tematu zgłoszenia. Zazwyczaj, w przypadku wyboru tematu dotyczącego odwołanego lotu, pasażer nie dostanie żadnej automatycznej wiadomości potwierdzającej, że jego zgłoszenie dotarło do przewoźnika, tak jak ma to miejsce w przypadku innego rodzaju zgłoszeń.

Ponadto, niektóre linie lotnicze zastrzegają konieczność zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie za pośrednictwem ich strony internetowej i od tego uzależniają skuteczność zgłoszonego żądania.

Brak odpowiedzi na reklamację.

Pomimo tego, że przewoźnik przewiduje określony czas na rozpatrzenie reklamacji, to w praktyce dotrzymanie tego terminu bywa problematyczne. Po upływie terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji warto wysłać do linii lotniczych listownie przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeżeli linia lotnicza jest spółką zagraniczną, wezwanie powinno zostać wysłane zarówno do oddziału w Polsce, jak i do siedziby głównej.

Jeżeli przewoźnik znacznie zwleka z odpowiedzią na zgłoszone roszczenie, najwłaściwszym rozwiązaniem będzie wytoczenie powództwa przeciwko linii lotniczej. Problematyczne może być określenie, do którego sądu złożyć pozew. Powszechnie w orzecznictwie europejskim, jak i polskich sądów powszechnych, przyjmuje się, że sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z Rozporządzenia, będzie według wyboru powoda, sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce odlotu, albo sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce przylotu samolotu, uzgodnione w umowie, ewentualnie sąd właściwy ze względu na siedzibę przewoźnika.

Masz zatem aż trzy możliwości wyboru. Nie daj się zwieść zapisom w regulaminach linii lotniczych, w których to sąd właściwy został wybrany za Ciebie i jest to sąd zagraniczny. Zgodnie z wyrokami unijnymi, taki zapis stanowi nieuczciwy warunek umowy (zob. Wyrok TS z 18.11.2020 r., C-519/19).

Co warto zapamiętać?

 • Aby uzyskać wypłatę należnego odszkodowania, trzeba wykazać się inicjatywą i determinacją. Mechanizmy wprowadzane przez przewoźnika utrudniają dochodzenie roszczenia, a czas oczekiwania na zapłatę jest znacznie wydłużony.
 • Zbieraj wszelkie dowody związane z tym, że Twój lot został odwołany, zwłaszcza te, które potwierdzają, że zgłosiłeś roszczenie przewoźnikowi. Może to być szczególnie istotne w przypadku złożenia pozwu do sądu.
 • Proces związany z dochodzeniem roszczenia może wydawać się skomplikowany, ale kwoty możliwe do uzyskania nie są bagatelne, zwłaszcza w przypadku dłuższych podróży przewidzianych dla całej rodziny.

Na sam koniec dodamy, że zdajemy sobie sprawę, jakoby walka z liniami lotniczymi jest czasochłonna i. wymagająca wysiłku, dlatego wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do przekazania nam sprawy. Z naszego doświadczenia wiemy, że linie lotnicze zdecydowanie chętniej „współpracują” z kancelariami, dzięki temu uzyskanie odszkodowania jest znacznie szybsze.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu w serwisie Facebook