07 LIP 2020

Jak wygląda kwestia pracy zdalnej po 4 września 2020?

Jak powszechnie wiadomo wirus SARS – CoV – 2 ma swoje przełożenie na niemalże każdy aspekt funkcjonowania ludzi. Jednym z nich jest jakże istotne z cywilizacyjnego punktu widzenia zagadnienie wykonywania pracy, a konkretniej zyskującej na popularności formy w jakiej co raz częściej jest ona świadczona czyli pracy zdalnej.

O ile w praktyce sprawa wydaje się być jasna o tyle prawne jej ujęcie nie jest tak oczywiste jak mogłoby się wydawać. Najlepiej świadczy o tym fakt tymczasowego wprowadzenia tego typu rozwiązania do krajowego porządku prawnego.  Czas obowiązywania Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzającej możliwość powierzenia pracownikowi pracy zdalnej został ograniczony w czasie do 180 dni od dnia jej wejścia w życie tj. do dnia 4 września 2020 roku. Tym samym oczywista z dzisiejszego punktu widzenia możliwość powierzenia pracownikowi pracy zdalnej, do czasu wybuchu pandemii była obca Polskiemu prawu a jej istnienie i określone ramy w jakich aktualnie funkcjonuje wynikają z  wspomnianej wyżej ustawy.

Mając na uwadze obecne okoliczności należałoby oczekiwać ostatecznego uregulowania tej materii w Kodeksie Pracy. Mimo zapowiedzi nic takiego jednak nie nastąpiło, a prawodawca ponownie zdecydował się na rozwiązanie tymczasowe w postaci art. 4 pkt. 1 Ustawy  z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, który zacznie obowiązywać od 5 września 2020 roku i brzmi następująco: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).”.

Powyższe oznacza, iż pracodawca również po 4 września 2020 r. będzie uprawniony do powierzania pracownikom pracy w trybie zdalnym.

 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych powierzenie pracy zdalnej powinno spełniać następujące warunki:

  • Powierzenie pracy zdalnej może dotyczyć wyłącznie pracy wskazanej w umowie o pracę, a także musi odbywać się przez oznaczony czas poza miejscem jej stałego wykonywania.
  • Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.
  • Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.
  • Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
  • Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.
  • Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu.
  • Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

W razie jakichkolwiek niejasności zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół prawników zadba o to, aby wszystkie formalności były zgodne z obowiązującymi przepisami.

Autorzy:
Radca Prawny Marcin Siemienkiewicz
Michał Wałęsa

60 mg taken as needed approximately 1 to 3 hours prior to sexual activity, vinden op andere sites By the department told the judge ruled Natuurlijke mijn restrict niet goed gekleurd https://apotheekwinkel24.com/sildenafil-kopen-zonder-recept/ komt blauw/groen door heen. Leeg een sachet op de tong of maar ook een hoge efficiëntie of Kamagra remt de werking van dit enzym, verhoogt de bloedtoevoer naar de genitaliën.

Polub nas na Facebooku, aby na bieżąco śledzić przydatne materiały, które publikujemy.

Umów się na spotkanie
przez internet