07 WRZ 2020

Jak wygląda kwestia pracy zdalnej po 4 września 2020?

Jak powszechnie wiadomo wirus SARS – CoV – 2 ma swoje przełożenie na niemalże każdy aspekt funkcjonowania ludzi. Jednym z nich jest jakże istotne z cywilizacyjnego punktu widzenia zagadnienie wykonywania pracy, a konkretniej zyskującej na popularności formy w jakiej co raz częściej jest ona świadczona czyli pracy zdalnej.

O ile w praktyce sprawa wydaje się być jasna o tyle prawne jej ujęcie nie jest tak oczywiste jak mogłoby się wydawać. Najlepiej świadczy o tym fakt tymczasowego wprowadzenia tego typu rozwiązania do krajowego porządku prawnego.  Czas obowiązywania Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzającej możliwość powierzenia pracownikowi pracy zdalnej został ograniczony w czasie do 180 dni od dnia jej wejścia w życie tj. do dnia 4 września 2020 roku. Tym samym oczywista z dzisiejszego punktu widzenia możliwość powierzenia pracownikowi pracy zdalnej, do czasu wybuchu pandemii była obca Polskiemu prawu a jej istnienie i określone ramy w jakich aktualnie funkcjonuje wynikają z  wspomnianej wyżej ustawy.

Mając na uwadze obecne okoliczności należałoby oczekiwać ostatecznego uregulowania tej materii w Kodeksie Pracy. Mimo zapowiedzi nic takiego jednak nie nastąpiło, a prawodawca ponownie zdecydował się na rozwiązanie tymczasowe w postaci art. 4 pkt. 1 Ustawy  z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, który zacznie obowiązywać od 5 września 2020 roku i brzmi następująco: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).”.

Powyższe oznacza, iż pracodawca również po 4 września 2020 r. będzie uprawniony do powierzania pracownikom pracy w trybie zdalnym.

 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych powierzenie pracy zdalnej powinno spełniać następujące warunki:

  • Powierzenie pracy zdalnej może dotyczyć wyłącznie pracy wskazanej w umowie o pracę, a także musi odbywać się przez oznaczony czas poza miejscem jej stałego wykonywania.
  • Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.
  • Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.
  • Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
  • Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.
  • Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu.
  • Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

W razie jakichkolwiek niejasności zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół prawników zadba o to, aby wszystkie formalności były zgodne z obowiązującymi przepisami.

Autorzy:
Radca Prawny Marcin Siemienkiewicz
Michał Wałęsa

Polub nas na Facebooku, aby na bieżąco śledzić przydatne materiały, które publikujemy.

Umów się na spotkanie
przez internet