06 KWI 2020

Jak samodzielnie sporządzić testament bez wychodzenia z domu?

Nie wychodząc w domu, masz możliwość sporządzenia testamentu. Prawo polskie daje dwie możliwości sporządzenia testamentu bez udziału notariusza, urzędników czy też dowódcy statku: testament własnoręczny raz testament ustny.

TESTAMENT WŁASNORĘCZNY

Do sporządzenia tego testamentu potrzebujesz jedynie kartki papieru i długopisu. Aby taki testament był ważny:

– musi być sporządzony w całości własnoręcznie (jeżeli np. testament będzie sporządzony przez inną osobę, a tylko Ty go podpiszesz, bądź też sporządzisz cały testament na komputerze i wydrukujesz  – BĘDZIE ON NIEWAŻNY)

– musi zawierać Twój podpis oraz powinien zawierać datę

O czym jeszcze musisz pamiętać?

– nieważny będzie testament napisany i podpisany przez więcej niż jedną osobę – nie możesz zatem sporządzić testamentu razem z współmałżonkiem, nawet wówczas, gdy macie wspólność majątkową małżeńską – każde z Was musi sporządzić swój testament osobno

– w testamencie własnoręcznym nie możesz ustanowić zapisu windykacyjnego, tz. postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, gdyż zapis windykacyjny można ustanowić tylko w formie aktu notarialnego – wówczas taki testament może zostać uznany za nieważny, albo może wywoływać skutki zapisu zwykłego – prawidłowe określenie zakresu powołania spadkobierców do dziedziczenia powinno mieć miejsce poprzez wskazanie ułamka udziału spadkowego w całości spadku i przypisanie tego ułamka do każdego ze wskazanych spadkobierców

TESTAMENT USTNY

Sporządzenie testamentu w formie szczególnej tzw. testamentu ustnego jest obwarowane kilkoma warunkami, których niespełnienie czyni taki testament nieważnym.

W jakich sytuacjach możesz sporządzić taki testament?

Kiedy istnieje obawa rychłej śmierci lub w skutek szczególnych okoliczności sporządzenie testamentu w zwykłej formie nie jest możliwe lub bardzo utrudnione.

Jak to zrobić?

Musisz oświadczyć swoją ostatnią wolę w obecności trzech świadków. Wówczas jeden ze świadków (albo osoba trzecia) powinien spisać oświadczenie spadkodawcy, które następnie powinno być podpisane albo przez spadkobiercę i dwóch świadków, albo przez trzech świadków. Takie oświadczenie nie musi być spisane w dacie składania oświadczenia testamentowego – oświadczenie można spisać w terminie roku od złożenia oświadczenia albo w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić treść testamentu przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem.

Co musi zawierać sporządzone pisemne oświadczenie?

Oświadczenie spisane przez świadka albo osobę trzecią musi zawierać:

– miejsce i datę złożenia oświadczenia ostatniej woli przez spadkodawcę;

-miejsce i datę sporządzenia oświadczenia na piśmie;

-podpis spadkodawcy i dwóch świadków lub podpisy trzech świadków.

O czym musisz pamiętać?

– pamiętaj, że świadkiem testamentu ustnego nie mogą być: osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (czyli m.in. małoletni do 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie), niewidomi, głusi, niemi, osoby, które nie mogą czytać i pisać, osoby nie władające językiem, w którym spadkodawca sporządza testament oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za fałszywe zeznania);

– jeżeli świadkiem będzie osoba, której została przewidziana jakakolwiek korzyść, albo małżonek takiej osoby, jej krewny, powinowaci pierwszego i drugiego stopnia czy też osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, spowoduje to nieważność postanowienia testamentowego, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Nieważny będzie cały testament, jeżeli z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści;

– testament ten co do zasady traci moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego (czyli od momentu, kiedy zaktualizowała się możliwości sporządzenia testamentu zwykłego przez spadkodawcę), chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu – oznacza to, że gdy tylko będzie możliwe sporządzenie testamentu w formie testamentu zwykłego, konieczne jest ponowne sporządzenie przez spadkodawcę testamentu tym razem w formie testamentu własnoręcznego, notarialnego lub allograficznego.


Polub nas na Facebooku, aby na bieżąco śledzić przydatne materiały jakie publikujemy.

Umów się na spotkanie
przez internet