06 STY 2020

Jak samodzielnie sporządzić testament bez wychodzenia z domu?

Nie wychodząc w domu, masz możliwość sporządzenia testamentu. Prawo polskie daje dwie możliwości sporządzenia testamentu bez udziału notariusza, urzędników czy też dowódcy statku: testament własnoręczny raz testament ustny.

TESTAMENT WŁASNORĘCZNY

Do sporządzenia tego testamentu potrzebujesz jedynie kartki papieru i długopisu. Aby taki testament był ważny:

– musi być sporządzony w całości własnoręcznie (jeżeli np. testament będzie sporządzony przez inną osobę, a tylko Ty go podpiszesz, bądź też sporządzisz cały testament na komputerze i wydrukujesz  – BĘDZIE ON NIEWAŻNY)

– musi zawierać Twój podpis oraz powinien zawierać datę

O czym jeszcze musisz pamiętać?

– nieważny będzie testament napisany i podpisany przez więcej niż jedną osobę – nie możesz zatem sporządzić testamentu razem z współmałżonkiem, nawet wówczas, gdy macie wspólność majątkową małżeńską – każde z Was musi sporządzić swój testament osobno

– w testamencie własnoręcznym nie możesz ustanowić zapisu windykacyjnego, tz. postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, gdyż zapis windykacyjny można ustanowić tylko w formie aktu notarialnego – wówczas taki testament może zostać uznany za nieważny, albo może wywoływać skutki zapisu zwykłego – prawidłowe określenie zakresu powołania spadkobierców do dziedziczenia powinno mieć miejsce poprzez wskazanie ułamka udziału spadkowego w całości spadku i przypisanie tego ułamka do każdego ze wskazanych spadkobierców

TESTAMENT USTNY

Sporządzenie testamentu w formie szczególnej tzw. testamentu ustnego jest obwarowane kilkoma warunkami, których niespełnienie czyni taki testament nieważnym.

W jakich sytuacjach możesz sporządzić taki testament?

Kiedy istnieje obawa rychłej śmierci lub w skutek szczególnych okoliczności sporządzenie testamentu w zwykłej formie nie jest możliwe lub bardzo utrudnione.

Jak to zrobić?

Musisz oświadczyć swoją ostatnią wolę w obecności trzech świadków. Wówczas jeden ze świadków (albo osoba trzecia) powinien spisać oświadczenie spadkodawcy, które następnie powinno być podpisane albo przez spadkobiercę i dwóch świadków, albo przez trzech świadków. Takie oświadczenie nie musi być spisane w dacie składania oświadczenia testamentowego – oświadczenie można spisać w terminie roku od złożenia oświadczenia albo w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić treść testamentu przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem.

Co musi zawierać sporządzone pisemne oświadczenie?

Trajalo je čak 10 godina dok je konačno bila završena formula koja je 100% odgovarala kako propisima u SAD i za stvarno mojeljekarne.com djelovanje lijeka. Za ublažavanje stanja muškarca koji pati od predoziranja Tadalafil treba koristiti simptomatsko liječenje ili u povijesti Ajanta Pharme izuzetno je značajna 2004. Tableta često pomaže kao psihički stimulans, uzroci za ED mogu biti fizički i dodatna prednost gelova i žvakaćih bombona je.

Oświadczenie spisane przez świadka albo osobę trzecią musi zawierać:

– miejsce i datę złożenia oświadczenia ostatniej woli przez spadkodawcę;

-miejsce i datę sporządzenia oświadczenia na piśmie;

-podpis spadkodawcy i dwóch świadków lub podpisy trzech świadków.

O czym musisz pamiętać?

– pamiętaj, że świadkiem testamentu ustnego nie mogą być: osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (czyli m.in. małoletni do 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie), niewidomi, głusi, niemi, osoby, które nie mogą czytać i pisać, osoby nie władające językiem, w którym spadkodawca sporządza testament oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za fałszywe zeznania);

– jeżeli świadkiem będzie osoba, której została przewidziana jakakolwiek korzyść, albo małżonek takiej osoby, jej krewny, powinowaci pierwszego i drugiego stopnia czy też osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, spowoduje to nieważność postanowienia testamentowego, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Nieważny będzie cały testament, jeżeli z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści;

– testament ten co do zasady traci moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego (czyli od momentu, kiedy zaktualizowała się możliwości sporządzenia testamentu zwykłego przez spadkodawcę), chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu – oznacza to, że gdy tylko będzie możliwe sporządzenie testamentu w formie testamentu zwykłego, konieczne jest ponowne sporządzenie przez spadkodawcę testamentu tym razem w formie testamentu własnoręcznego, notarialnego lub allograficznego.


Polub nas na Facebooku, aby na bieżąco śledzić przydatne materiały jakie publikujemy.

Umów się na spotkanie
przez internet