17 STY 2017

Legalna sprzedaż alkoholu bez zezwolenia

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu często wiąże się z trudnościami i warunkami, które często są niemożliwe do spełnienia przez przedsiębiorcę chcącego sprzedawać alkohol. Osoba zainteresowana sprzedażą alkoholu musi spełnić szereg wymagań, a są to min. uzyskanie pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazanie adresu punktu sprzedaży alkoholu, wyrażenie zgody przez zarządcę budynku, jeśli punkt sprzedaży alkoholu będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W związku z tym, niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują pewną furtkę w prawie i coraz częściej korzystają z tzw. Koncesji Cateringowej, której wymogi są znacznie łatwiejsze do spełnienia.

Kto może ubiegać się o koncesję cateringową?

Zagadnienie Koncesji Cateringowej uregulowane jest w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu, Koncesja Cateringowa wydawana jest przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć. Takowe zezwolenie wydawane jest na okres dwóch lat.

Gdzie złożyć wniosek o koncesję cateringową?

Organem właściwym do złożenia wniosku o uzyskanie Koncesji Cateringowej będzie wójt / burmistrz / prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Właściwość organu, do którego należy kierować wniosek o Koncesję Cateringową nie została uregulowana wprost w przepisach prawa, ale wynika min. z praktyki urzędów oraz przepisów ogólnych.

Wymogi formalnoprawne uzyskania koncesji cateringowej:

  • prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności polegającej na organizacji przyjęć;
  • złożenie do właściwego, ze względu na siedzibę wnioskodawcy, Urzędu Miasta/Gminy, wniosku na formularzu dostępnym zazwyczaj na stronie internetowej urzędu,
  • opłata od wniosku – należy, ją wnieść przed złożeniem wniosku o uzyskanie Koncesji Cateringowej. Zgodnie z art. 11 1 Ustawy o Przeciwdziałaniu opłata wynosi:
  1. a) 525 zł w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  2. b) 525 zł w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. c) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Koncesja cateringowa upoważnia do sprzedaży alkoholu tylko na przyjęciach.

Zezwolenie na uzyskanie Koncesji Cateringowej jest zdecydowanie mniej sformalizowane aniżeli uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu. Należy mieć na uwadze, że uzyskanie takiego zezwolenia dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych na organizowanych przyjęciach, a co za tym idzie w przypadku ewentualnej kontroli, przedsiębiorca powinien być przygotowany na wykazanie, że w lokalu zostało zorganizowane przyjęcie, gdzie sprzedawany jest alkohol, aby uniknąć zarzutu, że Koncesja Cateringowa w rzeczywistości służy obejściu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Sprzedaż alkoholu bez zezwolenia jest czynem zabronionym i podlegającym wysokiej grzywnie.

Een stof die de bloedsomloop stimuleert of verminderde libidoapotheek.com seksuele energie bestrijden met 100% natuurlijke kruiden of de belangrijkste medische vooruitgang. Pijn op de borst, snelle en/of onregelmatige hartslag of terwijl het medicijn werkt.

Nadmienić należy, iż sprzedaż napojów alkoholowych bez zezwolenia jest czynem zabronionym zagrożonym każdorazową karą grzywny do 720 000 zł (360 stawek dziennych a wysokość jednej stawki nie może przekraczać kwoty 2 000 zł). Ponadto wykonywanie działalności bez posiadania stosownej koncesji jest zagrożone każdorazową karą grzywny do 5 000 zł lub ograniczeniem wolności. Tym samym, w przypadku wątpliwości, co do tego czy przedsiębiorca posiada właściwe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organy ścigania mogą wszcząć postępowanie karne, które może być prowadzone nie tylko przeciwko osobom bezpośrednio podającym i sprzedającym napoje alkoholowe, zarządzającym punktem, w którym alkohol jest sprzedawany, ale również przeciwko przedsiębiorcy (w przypadku spółek przeciwko członkom zarządu).

Jeśli masz problem w uzyskaniu koncesji na sprzedaż alkoholu lub zastanawiasz się, czy koncesja Cateringowa będzie odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie – skontaktuj się z nami. Pomożemy Tobie rozwiązać Twój problem.

Umów się na spotkanie
przez internet