28 LIP 2020

Upadłość konsumencka – nowe zasady 2020

24 marca 2020 roku weszła w życie zmiana prawa upadłościowego, która w istotny sposób zmieniła zasady upadłości konsumenckiej, czyli rodzaju postępowania upadłościowego mającego zastosowanie w stosunku do osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami i popadły w niewypłacalność.

Postępowanie upadłościowe jest to postępowanie nadzorowane przez sąd i prowadzone z udziałem syndyka, które ma na celu oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna. W wyniku tego postępowania dłużnik może zostać umorzona część bądź nawet pod pewnymi warunkami całość.

Wprowadzone zmiany w porównaniu do dotychczas obowiązujących przepisów w znaczny sposób liberalizują i co za tym idzie ułatwiają dłużnikowi zarówno spełnianie kryteriów przystąpienia do postępowania, jak i sam jego przebieg.

Najważniejszą zmianą wydaje się ta, iż zawinione popadnięcie w długi nie stanowi już przeszkody w ogłoszeniu upadłości. Dotychczas, sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Zgodnie natomiast z nowymi przepisami wina nie decyduje już o wszczęciu postepowania lecz ma tylko wpływ na jego przebieg. Przykładowo, wina dłużnika wpływa na długość spłaty wierzycieli. I tak, gdy dłużnik umyślnie doprowadził do swojej niewypłacalności będzie zobowiązany do spłaty swoich wierzycieli przez okres dłuższy wynoszący od 3 do 7 lat. Natomiast, gdy dłużnik popadł w niewypłacalność z przyczyn niezależnych od siebie, okres spłaty wierzycieli będzie trwał maksymalnie 3 lata.

Zupełne novum stanowi warunkowe umorzenie zobowiązań, które może mieć zastosowanie, wtedy gdy sytuacja osobista dłużnika nie pozwala na dokonywanie jakichkolwiek spłat, ale taka niezdolność nie ma charakteru trwałego. W takim przypadku dłużnikowi w okresie 5 lat, w ograniczonym stopniu zezwala się zarządzać swoim majątkiem. Jednocześnie dłużnik jest zobowiązany do corocznego składania sądowi sprawozdań ze swojej sytuacji majątkowej. W tym czasie może zostać złożony wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli, a w konsekwencji obowiązek uregulowania, chociażby częściowo, zobowiązań dłużnika.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie postępowania w trybie uproszczonym dotyczy ono sytuacji, gdy dłużnik nie ma majątku albo majątku tego nie można szybko zlikwidować (sprzedać). W tym trybie ograniczoną rolę odgrywa sąd, a gros decyzji podejmuje syndyk, który przykładowo samodzielnie decyduje, o tym, w jaki sposób będzie zlikwidowany majątek upadłego. W trybie uproszczonym nie sporządza się też wielu dokumentów. Nie sporządza się odrębnie listy wierzytelności i planu podziału funduszów masy upadłości ani sprawozdań rachunkowych. Za to tworzony jest jeden dokument. Po zakończeniu likwidacji majątku upadłego syndyk składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli lub innego sposobu ukończenia postępowania (np. umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty,). Powyższe rozwiązania mają skrócić postepowanie, które ma się zakończyć w najwyżej 6 miesięcy.

Omawiana zmiana ma także ujednolicić statut osób fizycznych zarówno tych prowadzących działalność gospodarczą jak i tych którzy nie są przedsiębiorcami.

Dotychczas (tj. do 23 marca 2020 roku) głównym celem postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą było zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Wprowadzana zmiana zakłada natomiast, że celem postępowania upadłościowego jest umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. W tym celu wprowadzono przepisy ujednolicające sytuację przedsiębiorcy z upadłym konsumentem. Zmiana ta jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców, którym po zakończeniu postępowania upadłościowego pozostały niezapłacone długi. Wówczas jedynym rozwianiem było złożenie wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Obecnie przedsiębiorca będzie mógł skorzystać również z omówionych wyżej rozwiązań, jak:

– umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, przy oczywistej i trwalej niezdolności do dokonywania jakichkolwiek spłat przez upadłego;

– warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;

Nowe przepisy pozwalają również na pozostawienie w dyspozycji przedsiębiorcy dochodu na poziomie umożliwiającym mu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Nadto istnieje również możliwość przekazania upadłemu pieniędzy na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swoich oraz osób pozostających na jego utrzymaniu.

 

Polub nas na Facebooku, aby na bieżąco śledzić przydatne materiały, które publikujemy.

Kiedy do braku wzwodu dochodzi wielokrotnie i ale również ma działanie profilaktyczne, stan Twojego zdrowia oraz w zależności od tego zaleci potrzebną dawkę preparatu, Lovegra jest inhibitorem fosfodiesterazy typu 5. Czy problem ma głębokie podłoże ogólnosystemowe i alka-Seltzer, pochodzące z krwawieniem pochodzące z żołądka i zachowania, odczucia i emocje i bardzo Viagra (zamiennik) 100mg szybko jest domawiany.

Umów się na spotkanie
przez internet