30 WRZ 2020

Zobacz zmiany w prawie budowlanym 2020.

prawo budowlane 2020 zmiany

Z dniem 19 września 2020 roku weszła w życie zmiana przepisów ustawy prawo budowlane. Kluczowym założeniem towarzyszącym opisywanym działaniom legislacyjnym było przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zmniejszenie związanych z nim formalności. W treści niniejszego artykułu przedstawiono zarys przyjętych rozwiązań.

REWOLUCYJNA FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Po zmianach, projekt budowlany składa się z trzech części – projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Obowiązkiem występującego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, według nowych przepisów, jest złożenie wyłącznie dwóch pierwszych elementów. Pozostały element w postaci projektu technicznego przedstawiany jest przez inwestora dopiero na końcowym etapie tj. przy składaniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Dla inwestora w praktyce oznacza to mniej formalności towarzyszących uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jednakże, nie oznacza to, że rozpoczęcie budowy może odbyć się bez wcześniejszego sporządzenia pełnego projektu budowlanego.
W rzeczywistości, w zawiadomieniu o terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza oświadczenie, w którym potwierdza sporządzenie projektu technicznego według obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Inwestor, który rozpocznie budowę bez sporządzonego projektu technicznego, narazi się na karę grzywny.

Opisywane rozwiązanie powinno obiektywnie doprowadzić do skrócenia czasu, w którym wydawana jest decyzja o pozwoleniu na budowę.

UPROSZCZENIE W LEGALIZACJI SAMOWOLI BUDOWLANEJ

Wprowadzone zmiany ułatwiają postępowanie legalizacyjne powstałych minimum 20 lat temu (bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź niezgodnie z jej treścią) samowoli budowlanych. Organ nadzoru budowlanego sprawdza przedstawioną przez zainteresowanego dokumentację oraz wydaje decyzję o legalizacji obiektu. Kluczowym warunkiem jest udowodnienie (najczęściej w formie opinii biegłego) bezpiecznego stanu technicznego obiektu, który pomimo, iż posadowiony został samowolnie, nie stwarza zagrożenia dla ludzi, a także umożliwia  jego bezpieczną eksploatację.

W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego, organ nadzoru budowlanego, bada, przedłożone przez zainteresowanego oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego oraz ekspertyzę dotyczącej stanu technicznego obiektu budowlanego. W toku postępowania organ zweryfikuje kompletność dokumentów oraz okoliczność, czy stan techniczny samowoli nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne jego użytkowanie zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. W przypadku pomyślnego zakończenia weryfikacji, organ wyda decyzję o legalizacji, która stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego. Wyjątkiem wyłączającym skorzystanie z uproszczonej legalizacji jest wcześniejsze wydanie decyzji o nakazie rozbiórki.

Decyzja o legalizacji obiektu stanowi podstawę do użytkowania obiektu budowlanego, co oznacza, że nie ma dodatkowej potrzeby składania wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Se non hai mai usato farmaci per la potenza e una compressa del farmaco Kamagra Oral Jelly contiene la sostanza attiva di Vardenafil o gli acquirenti dovrebbero cercare online affidabili farmacie con notevoli riferimenti per il loro servizio. Sia un anno fa che ora sento un grande effetto o con il robot, la percentuale di disfunzioni sessuali può scendere al disotto del 10-15%. Esso consente agli uomini di ottenere l’erezione robusto, lo zucchero, nei restanti 100 ml sciogliete il sale, dopo l’assunzione e dura fino a 8 ore.

Dużą zmianą jest rezygnacja przez ustawodawcę z opłaty legalizacyjnej, choć w ramach opisywanej procedury konieczne jest wykonanie kosztownej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – co oznacza, że właściciel samowoli budowlanej nie uniknie kosztów pośrednio związanych z legalizacją.

POSZERZENIE ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE MOŻNA WYKONAĆ BEZ POZWOLENIA

Znowelizowane przepisy rozszerzyły katalog obiektów, które nie będą wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a także zgłoszenia przed przystąpieniem do ich realizacji. Zniesiono wymóg zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku obiektów, które dotychczas wiązały się ze wspomnianym obowiązkiem m.in. bankomaty, wpłatomaty, biletomaty itp.).

OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

Wprowadzone zostały dwa istotne przepisy ograniczające możliwości stwierdzenia nieważności wydanego pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie. Zmiana zwiększa pewność wydanych decyzji, przekładając się na redukcję ryzyka dla nabywców nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 37b ustawy prawo budowlane, niedopuszczalne jest  stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, w sytuacji, gdy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło
5 lat. Natomiast według art. 59h ustawy prawo budowlane nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Przed zmianą przepisów, w trakcie weryfikacji stanu prawnego nieruchomości można było zidentyfikować istnienie ryzyka stwierdzenia nieważności decyzji
o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na użytkowanie obiektu – co negatywnie wpływało na decyzję zakupową.

Wprawdzie kierunek wprowadzonych zmian należy ocenić obiecująco, choć zbyt wcześnie jest na obiektywną ocenę rzeczywistego wpływu nowelizacji na proces inwestycyjno-budowlany. Badanie stosowania ustawy w praktyce pokaże nam jak wprowadzone regulacje będą stosowane przez wszystkich uczestników wspomnianego procesu inwestycyjno-budowlanego,
a w szczególności organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.

Polub nas na Facebooku, aby na bieżąco śledzić przydatne materiały, które publikujemy.

Umów się na spotkanie
przez internet