23 GRU 2020

Nie chcesz zwracać subwencji PFR? Zaplanuj wizytę u notariusza przed końcem roku.

rozliczenie pfr

Przedsiębiorca, który otrzymał dofinasowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju poprzez bankowość elektroniczną, jeżeli złożenie wniosku o dofinansowanie, w tym podpisanie umowy nie zostało dokonane przez osobę uprawnioną zgodnie z odpisem aktualnym z Krajowego Rejestru Sądowego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do reprezentowania przedsiębiorcy powinien do dnia 31 grudnia 2020 r. dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie tych osób.

Z powyższą sytuacja będziemy mieli do czynienia, gdy wniosek o dofinansowanie złożył np. pracownik przedsiębiorcy, księgowy, czy członek zarządu nieuprawniony do samodzielnej reprezentacji.

Zgodnie z Regulaminem PFR do dokumentów potwierdzających umocowanie, które należy złożyć do banku należą:

1) pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła dokumenty przy pomocy bankowości elektronicznej

2) oświadczenie beneficjenta (przedsiębiorcy) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej;

Brak złożenia tych dokumentów może wiązać się z obowiązkiem zwrotu całego otrzymanego przez przedsiębiorcę dofinansowania.

Powyższe dokumenty należy złożyć bądź w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, bądź w formie z podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Należy zwrócić uwagę, że co do obowiązku złożenia powyższych dokumentów powstała wątpliwość, czy należy złożyć zarówno dokumenty potwierdzający umocowanie (odpis z KRS, wydruk z CEIDG albo pełnomocnictwo), jak i oświadczenie. Z Regulaminu PFR wynikałoby że dokumenty te należy złożyć łącznie. Jakkolwiek wymóg w ten sposób rozumiany należy uznać za zbędny formalizm. Już bowiem złożenie samego oświadczania albo samych dokumentów potwierdzających umocowanie wystarcza do udowodnienia, ze wniosek złożyła osoba uprawniona.

W tej kwestii pojawiła się oficjalna informacja, że wystarczy złożyć część dokumentów do banku tzn. albo oświadczenie albo dokumenty potwierdzające umocowanie.

Tymczasem w dalszym ciągu obowiązuje Regulamin PFR, z którego  wynika, że powinna być złożona pełna dokumentacja.

W związku z tym, że treść Regulaminu PFR regulująca procedurę składania wniosków nie została zmieniona zalecamy Państwu składanie zarówno oświadczenia jak i dokumentów potwierdzających umocowanie. Jest to podejście ostrożnościowe, które jednak rekomendujemy, ponieważ jakiekolwiek wątpliwości przy składaniu dokumentów mogą wiązać się z obowiązkiem zwrotu dofinasowania.

Więcej informacji znajdą Państwo w przygotowanym przez naszą Kancelarię Informatorze dla Przedsiębiorców po Tarczy Antykryzysowej 6.0

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu w serwisie Facebook, gdzie publikujemy na bieżąco informacje związane z pomocą dla przedsiębiorców.

Umów się na spotkanie
przez internet