20 STY 2020

Bezpłatnie odpowiadamy na pytania dotyczące Twojej firmy w aspekcie koronawirusa.

Drodzy Państwo, dziękujemy za zadane nam pytania. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomóc rozwiać Państwa wątpliwości w czasie gdy projektowana była ustawa o Tarczy Antykryzysowej. W chwili obecnej jest ona już uchwalona i dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszym „Informatorem dla przedsiębiorców”, w którym przedstawiamy rozwiązania zaproponowane przez rząd w Tarczy Antykryzysowej 2.0. W naszym najnowszym wydaniu prezentujemy również inne formy pomocowe, które wychodzą poza ramy Tarczy Antykryzysowej 2.0. Zapraszamy do lektury – wystarczy kliknąć >>tutaj<<

Poniżej odpowiedzi na pytania, które zostały zadane przez formularz. Część odpowiedzi nie została opublikowana ze względu na wyjątkowo indywidualny charakter przypadku. Prosimy o zwrócenie uwagi, kiedy została udzielona odpowiedź, ponieważ część odpowiedzi dotyczy projektu a nie finalnej ustawy.


Wspieramy przedsiębiorców w walce ze skutkami epidemii koronawirusa. W ramach naszych działań utworzyliśmy formularz poprzez który można zadać nam pytanie odnośnie swojej firmy w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej. Zadanie pytania jak i otrzymanie na nie odpowiedzi jest całkowicie bezpłatne. Odpowiedzi będziemy publikować każdego dnia roboczego w tym wpisie. Osoby chętne mogą otrzymać odpowiedź rownież na swoją skrzynkę elektroniczną. Wystarczy w formularzu podać adres email. 


Odpowiedzi na pytania 07/04/2020:

Już wkrótce


Odpowiedzi na pytania 06/04/2020:

1. Czy jeśli złożyłam wniosek o umorzenie płatności ZUS – RDZ (zaznaczony pkt 1 we wniosku) to czy w przypadku decyzji pozytywnej nie place zusu za siebie i pracowników czy tylko za pracowników?

Uchwalone przepisy nie rozróżniają w tym przypadku sytuacji płatnika oraz pracowników. Aby skorzystać z możliwości umorzenia składek ZUS, płatnik powinien złożyć wniosek, w którym wskaże m.in., iż na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Ponadto Ustawodawca wskazał, iż w przypadku spełnienia określonych przesłanek wskazanych w Ustawie, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. Tym samym wobec braku jakiegokolwiek rozróżnienia w tym zakresie, wskazać należy, iż przedmiotowe zwolnienie dotyczy zarówno składek za przedsiębiorcę jak i pracujące dla niego osoby.

2. Jako zleceniodawca w przypadku umów cywilnoprawnych ze stawką godzinową zastanawiam się jaką kwotę przyjąć, jako tą wynikającą z umowy zlecenia, w formularzu dotyczącym świadczeń dla osób na umowach cywilnoprawnych.

Przedmiotowe pytanie wymaga doprecyzowania, w jakim kontekście zostało ono zadane. Zakładam, iż powyższe pytanie dotyczy świadczenia postojowego, o które może ubiegać się Zleceniobiorca.

W tej sytuacji wskazać należy, iż osobie wykonującej umowę cywilnoprawną, świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

  • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
  • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Tym samym, jeżeli mowa jest w tym przepisie o uzyskanym przychodzie, wydaje się być zasadnym zsumowanie stawek godzinowych, które wykonywał Zleceniobiorca w danym miesiącu i taką też kwotę wpisać do formularza.

3. Czy mogę jednocześnie skorzystać z pożyczki 5000 zł oraz zwolnienia ze składek ZUS? Czy moge jednocześnie skorzystać z dofinansowania do stanowisk pracy?

Tak, Ustawa nie przewiduje braku możliwości jednoczesnego skorzystania z pożyczki w wysokości 5000 zł oraz zwolnienia ze składek ZUS.

W przypadku jednoczesnego skorzystania z dofinansowania do stanowisk pracy, przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Innymi słowy, skorzystanie z dofinansowania nie wyklucza możliwości skorzystania z innych, jeżeli nie są one przeznaczone na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników, z tych samych tytułów (wynagrodzenia, składki).

4. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudniająca tylko na zlecenie osobę (bez ubezpieczenia społecznego) – jest traktowana jako osoba samozatrudniona?

Po pierwsze wskazać należy, iż termin samozatrudniony nie jest terminem zdefiniowanym w tzw. Ustawie antykryzysowej. Osobę samozatrudnioną można określić jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która nie zatrudnia żadnych pracowników i nie odprowadza za nich składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli okazałoby się, że np. w umowie zlecenia, Zleceniobiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i odprowadza z tego tytułu odprowadza za siebie należne składki, to w tej sytuacji zarówno Zleceniodawcę jak i Zleceniobiorcę należy traktować jako osoby samozatrudnione, które będą uprawnione do uzyskania świadczeń przewidzianych w tzw. Ustawie antykryzysowej, oczywiście w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek do ich otrzymania.

5. Czy osoba, która złożyła wniosek do ZUS o odroczenie, teraz składając kolejny wniosek o zwolnienie z ZUS – poprzedni wniosek automatycznie będzie anulowany?

Odroczenie składek ZUS jest pomocą uzyskiwaną w ramach tzw. pomocy de minimis. Jednym z wymogów jest m.in. zawarcie stosownej umowy o odroczenie składek. Z kolei zwolnienie z ZUS jest świadczeniem wynikającym wprost z tzw. ustawy antykryzysowej. W tej sytuacji wydaje się, iż oba składane wnioski są od siebie niezależne, albowiem oparte są one na dwóch różnych podstawach prawnych. W tej sytuacji nie wiadomo jak do sprawy podejdzie ZUS. Logicznym wydawałoby się, aby ZUS niejako działając z urzędu uwzględnił wniosek o zwolnienie ze składek ZUS jako korzystniejszy dla wnioskodawcy. Niemniej jednak, z daleko posuniętej ostrożności, wydaje się być zasadnym, iż do wniosku o zwolnienie należy dodać wniosek o umorzenie (anulowanie) postępowania w sprawie odroczenia składek ZUS.


Odpowiedzi na pytania 31/03/2020:

1. Czy spółka cywilna, która zatrudnia jednego pracownika na etat jest traktowana jak mikroprzedsiębiorstwo?

Po pierwsze wskazać należy, iż spółka cywilna jest umową między co najmniej dwoma wspólnikami, którzy chcą współpracować w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Z kolei wspólnikiem w spółce cywilnej może być osoba fizyczna, osoba prawna albo tzw. ułomna osoba prawna (np. spółka komandytowa). Co istotne, spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy. Za przedsiębiorców uważa się poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Zgodnie bowiem z Ustawą Prawo Przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm), przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Powyższe nie stoi na przeszkodzie, by spółka cywilna występowała w charakterze pracodawcy. Wskazać w tym miejscy należy chociażby na wyrok Sądu Najwyższego, który w sprawie o sygn. akt II UKN 507/98 wskazał na możliwość zatrudniania przez spółkę pracowników.

Mikroprzedsiębiorca z kolei oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mając na uwadze powyższe, wspólnicy spółki cywilnej, którzy zatrudniają jednego pracownika na etat, są traktowani jako mikroprzedsiębiorcy.

2. Jestem Sp. z o.o. Sp.k. Zatrudniam 7 pracowników. Czy ustawa pomocowa zwolni mnie ze składek ZUS? Od 13.03. firma nie funkcjonuje – ma zero dochodów.

Na wstępie podkreślić należy, iż w dalszym ciągu mamy do czynienia jedynie z projektem Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ostateczny kształt Ustawy winien być w najbliższym czasie uchwalony.

Mikroprzedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zgodnie z projektem Ustawy, mikrofirmy, które zatrudniają do 9 osób, zwolnione są ze składek ZUS na 3 miesiące (marzec-maj), przy czym zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.

Spółka komandytowa w przypadku spełnienia określonych przesłanek, może być traktowana jako mikroprzedsiębiorca. Tym samym, w przypadku uchwalenia Ustawy zgodnie z jej dotychczasowym brzmieniem, w zaprezentowanym stanie faktycznym, przysługuje zwolnienie ze składek ZUS za ww. okres.


Odpowiedzi na pytania 23/03/2020:

1. Czy umowy zlecenie wliczają się do liczby zatrudnionych, która to liczba determinuje to czy jestem bądź nie jestem mikroprzedsiębiorcą?

Zgodnie z Ustawą Prawo Przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm), mikroprzedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jednocześnie średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Jak wynika zatem z powyższego, Ustawodawca określając mikroprzedsiębiorcę posługuje się takimi zwrotami jak: „pracownik”, „etat”. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, do której stosujemy przepisy przewidziane w Kodeksie pracy. Umowa zlecenie to umowa cywilna uregulowana w Kodeksie cywilnym.

Tym samym liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie nie ma znaczenia dla wyliczenia średniorocznego zatrudnienia. W konsekwencji, umowy zlecenia nie są wliczane do liczby zatrudnionych, od których uzależniony jest status mikroprzedsiębiorcy.

2. Wynajmuje kilka apartamentów, które z kolei podnajmuje turystom. Z dnia na dzień straciłem możliwość zarabiania. Czynsze jednak nadal muszę płacić, nie wiem czy mi się uda w jakiś sposób porozumieć z wynajmującym. Zakładam czarny scenariusz, za chwilę mogę stać się bankrutem. Jestem w spółce cywilnej i czy w jakiś sposób mogę zabezpieczyć swój mały majątek, czyli samochód i mieszkanie na kredyt ? Przepisać na kogoś itp. Jak chronić pieniądze mojej żony itp? 

La FDA a approuvé la première version Vardenafil ou cela contribue à des prix nettement inférieurs. La seule nécessité pour les génériques du Kamagra Oral Jelly pour exposer son effet à l’intérieur de la présence initiale à la stimulation sexuelle, choix longue conversation avec votre docteur des autres médicaments que.

Przepisanie majątku w tej sytuacji może okazać się ryzykowne. W tym przypadku możemy narazić się chociażby na odpowiedzialność karną. Zgodnie bowiem z art. 300 § 1 kk, „Kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Ponadto osoba taka naraża się na zastosowanie instytucji tzw. „skargi pauliańskiej”.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, odpowiada on za zobowiązania całym swoim majątkiem (włącznie z majątkiem osobistym). Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, iż nie może ona zaciągać zobowiązań we własnym imieniu. Zobowiązania te zaciągają wspólnicy. W przypadku powstania zadłużenia, wierzyciel jest uprawniony do żądania spełnienia roszczenia od każdego wspólnika z osobna, od kilku z nich bądź od wszystkich wspólników łącznie. W sytuacji spłaty długu przez jednego ze wspólników, pozostali na zasadzie tzw. odpowiedzialności solidarnej zostają zwolnieni. Decyzja od kogo wierzyciel będzie domagał się spełnienia roszczenia zależy wyłącznie od niego, przy czym wierzyciel może równocześnie skierować egzekucję do majątku wspólnego wspólników oraz do ich majątków indywidualnych.

Odpowiedzialność małżonka zależy od tego, czy wyraził on zgodę na konkretne działanie, które spowodowało powstanie zadłużenia. Za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków bez zgody drugiego, odpowiada tylko ten małżonek, który zobowiązanie zaciągnął. Jeżeli małżonek wyrazi zgodę na zaciągnięcie danego sprecyzowanego zobowiązania, również on odpowiada za jego spłatę, z tym zastrzeżeniem, że egzekucję można skierować tylko do majątku wspólnego.

Korzystnym rozwiązaniem z pewnością byłoby zastanowienie się w przyszłości nad powołaniem jednej ze spółek prawa handlowego, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Jestem organizatorem turystyki i w najbliższych miesiącach nie będę zarabiać. Czy mogę pracownikom obniżyć pensje o polowe ze skutkiem natychmiastowym?

Przy trudnej sytuacji ekonomicznej firmy, w pierwszej kolejności warto by pracodawca zdobył się na szczerą rozmowę ze swoimi pracownikami. Zaproponowanie mniejszego wynagrodzenia na pewno nie będzie sprawą przyjemną, jednak może okazać się jedynym rozwiązaniem dla ratowania firmy, na którą być może przystanie pewna część pracowników.

W przypadku braku wyrażanie zgody przez pracowników na polubowne zakończenie sprawy, pracodawca może odwołać się do rozwiązań zawartych w Kodeksie pracy.

Kodeks pracy w art. 42 przewiduje tzw. wypowiedzenie zmieniające. Wypowiedzenie to polega na zmianie warunków umowy na mniej korzystne dla pracownika niż dotychczasowe. Skutkiem przyjęcia przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego jest zmiana umowy o pracę. W przypadku jednak gdy pracownik nie przyjmie wypowiedzenia zmieniającego i je odrzuci, powoduje to rozwiązanie stosunku pracy, bez obowiązku dodatkowego oświadczenia woli pracodawcy. Pamiętać należy, że nie jest to wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, a terminy wypowiedzenia są zgodne z kodeksem pracy w zależności od stażu pracy pracownika.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., od dnia 01 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 zł brutto. Tym samym, jest to najniższa kwota do jakiej ewentualnie pracodawca może obniżyć pracownikowi wynagrodzenie.

4. W jaki sposób wypowiedzieć umowę najmu na czas określony – bez innych zapisów niż Kodeksu Cywilnego w umowie?

Zgodnie z art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego „Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”

Zgodnie z powyższym, co do zasady, jeżeli w umowie najmu nie są przewidziane precyzyjnie przyczyny wypowiedzenia umowy, umowa trwa przez cały okres na jaki została zawarta. Zasadą jest w tym przypadku stabilizacja umowy.

Stabilizacja ta nie ma jednak charakteru absolutnego gdyż przepisy wprost przewidują w pewnych sytuacjach możliwość przedwczesnego rozwiązania umowy trwałej, zawartej na czas oznaczony (por. np. art. 664 § 2, art. 667 § 2, art. 672, art. 682, art. 685 k.c.). Jednocześnie, jak wynika z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 92/06), możliwa jest także możliwość wypowiedzenia umowy najmu w wyniku zaistnienia „ważnych przyczyn”. Jednakże należy mieć przy tym na uwadze, że ostatecznie sąd dokona oceny skuteczności wypowiedzenia, a tym samym rozstrzygnie, czy przyczyna, na którą powołuje się strona dokonująca wypowiedzenia jest „ważna”. Dokona tego posługując się kryteriami obiektywnymi, a także rozważając interesy obu stron danego stosunku prawnego.

5. Czy jeżeli 19 marca zwolniłam pracownika w trybie natychmiastowym, z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, czy otrzymam wsparcie 40% na innych pracowników?

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż w chwili obecnej mamy do czynienia jedynie z projektem ustawy, a nie uchwaloną ustawą.

Jednakże opierając się na projekcie wskazać należy, iż przesłankami do otrzymania wsparcia, o którym mowa powyżej są:

  • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ZUS i Fundusz Pracy,
  • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż zwolnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie ma wpływu na otrzymanie wsparcia na innych pracowników.

6. Jak obecna sytuacja ma się do stanowisk pracy utworzonych w ramach dofinansowania PUP? Czy utrzymanie tego stanowiska pracy jest konieczne przy zachowaniu ustalonego w umowie z PUP wynagrodzenia? Czy jest możliwość rozwiązania takiego stosunku pracy bez konieczności zwrotu środków PUP?

W chwili obecnej brak jest szczególnych uregulowań w tym zakresie. W tej sytuacji obowiązują dotychczasowe rozwiązania.


Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną dotyczącą naszego wsparcia przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami epidemii koronawirusa oraz polubienia naszego profilu na Facebooku.

>> kliknij tutaj, aby przejść do strony <<

 

Odpowiedzi na pierwsze pytania ukażą się w dniu 23.03.2020.

Umów się na spotkanie
przez internet