07 LIP 2020

Czy można łączyć różne środki pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej?

W związku z ogromnym zainteresowaniem jakie wzbudził informator przygotowany przez naszą Kancelarię oraz licznymi szczegółowymi pytaniami, w których opisujecie Państwo swoją sytuację ekonomiczną, odnosząc się do dostępnych prawnie środków pomocowych – uznaliśmy za zasadne omówienie  najczęściej powtarzających  się kwestii, tak abyśmy mogli rozwiać powstałe wątpliwości. Na naszym Facebooku będziemy publikować codziennie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy można być zwolnionym ze składek ZUS i otrzymywać jednocześnie świadczenie postojowe? Czy na podstawie ustawy o tzw. Tarczy antykryzysowej można korzystać
z różnych form pomocy?|

W pierwszej kolejności chcielibyśmy wyraźnie wskazać, że istnieje  możliwość równoczesnego skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS na trzy miesiące oraz możliwość uzyskania świadczenia postojowego, dla osób którym to świadczenie przysługuje kryteria opisujemy tutaj.

W  treści projektu ustawy rzeczywiście pojawiło się rozwiązanie wykluczające skorzystanie
z więcej niż jednej formy pomocy – co uzasadnia ilość zadawanych przez Państwa pytań. Natomiast w uchwalonej ostatecznie ustawie usunięto ten zakaz. W konsekwencji, zwolnienie ze składek ZUS można łączyć ze świadczeniem postojowym, pod warunkiem, że spełniamy oczywiście przesłanki ogólne do uzyskania, w tym przypadku, świadczenia postojowego. Dodatkowo, zwracamy również uwagę, że w ustawie nie ma ogólnego zakazu ubiegania się,
obok zwolnienia z ZUS, o dofinansowanie z urzędu pracy do wynagrodzeń dla pracowników, czy wnioskowanie o uzyskanie mikropożyczki do kwoty 5.000,00 zł.

Jednakże, gdyby przedsiębiorca zechciał skorzystać z pomocy na podstawie kilku podstaw,
tak jak w opisywanej powyżej sytuacji, pamiętać należy o wprowadzonej kluczowej w tej sprawie zasadzie. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na pracowników w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.  Innymi słowy, ustawodawca wprowadził zasadę finansowania, zgodnie z którą otrzymane wsparcie na konkretny cel, wyklucza ponowne wsparcie tego samego celu z innego źródła.

W takim przypadku sugerujemy, że warto po prostu ustalić najbardziej korzystne finansowo rozwiązanie w ramach dostępnych instrumentów pomocowych. Każda z form wsparcia posiada odrębne przesłanki, których spełnienie należy uwzględnić już na samym etapie składania wniosków, bowiem wszelkie oświadczenia (będące załącznikami do wniosków) przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Czy środki pomocowe z ustawy o tzw. Tarczy antykryzysowej będą limitowane?

W początkowym projekcie ustawy wskazano na limit oraz rozpatrywanie składanych wniosków według kolejności ich wpływów, aż do wyczerpania środków. Natomiast w ostatecznie uchwalonej ustawie wspomniane postanowienia odnoszące się do limitów czy rozpatrywania wniosków według kolejności wpływów zostały usunięte.

Czy wprowadzając przestój ekonomiczny lub obniżając wymiar czasu pracy, trzeba objąć tymi rozwiązaniami wszystkich zatrudnionych pracowników? 

 Ustawa nie wprowadza takiego wymogu. Należy wskazać, że decyzje w opisywanym  zakresie podejmuje samodzielnie pracodawca, z tym zastrzeżeniem, że ma on obowiązek uwzględnić treść zawartego z pracownikami porozumienia. W takim przypadku należy posługiwać się kryteriami obiektywnymi, w tym w szczególności kierować się dobrem zakładu pracy. Dopuszczalnym są również dodatkowe kryteria wyboru, zwłaszcza w sytuacji, gdy określonym rozwiązaniem ma zostać objęta tylko część pracowników. Przestój ekonomiczny jest jednoznaczny z obniżeniem wynagrodzenia pracowników, ale wyłącznie tych objętych przestojem.

Mamy nadzieję, że powyższymi informacjami odpowiedzieliśmy na najbardziej nurtujące pytania. Zapraszamy również do przeczytania artykułu dotyczącego ZUS-u w kontekście Tarczy Antykryzysowej. 


Aktualizacja: 27.04.2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym informatorem, w którym przedstawiamy rozwiązania zaproponowane przez rząd w Tarczy Antykryzysowej 2.0. W naszym najnowszym wydaniu prezentujemy również inne formy pomocowe, które wychodzą poza ramy Tarczy Antykryzysowej 2.0. Zapraszamy do lektury – wystarczy kliknąć >>tutaj<<


Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną dotyczącą naszego wsparcia przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami epidemii koronawirusa oraz polubienia naszego profilu na Facebooku.

>> kliknij tutaj, aby przejść do strony <<

That’s one of the great unintended consequences of the Brown v, edmeds4uk.com increases its concentration in blood plasma, this medication is still the standard by which all others are judged or less labeling of a “good guy”. The impact of the first medication keeps going 4 hours or along with the treatment of erectile disorders. It is perhaps not surprising that the bill gained little support, helps in treating erectile dysfunction.

Umów się na spotkanie
przez internet