25 MAR 2020

Tarcza antykryzysowa – zabezpiecz swoich pracowników – omówienie projektu cz. I


Aktualizacja: 27.04.2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym informatorem, w którym przedstawiamy rozwiązania zaproponowane przez rząd w Tarczy Antykryzysowej 2.0. W naszym najnowszym wydaniu prezentujemy również inne formy pomocowe, które wychodzą poza ramy Tarczy Antykryzysowej 2.0. Zapraszamy do lektury – wystarczy kliknąć >>tutaj<<

Poniższy artykuł prezentuje omówienie projektu Tarczy Antykryzysowej 1.0. Część omówionych poniżej zagadnień nie znalazła się finalnie w ustawie lub została zmieniona.


Monitorujemy sytuację w związku z Tarczą antykryzysową. Przedstawiamy Państwu pierwszą z pięciu części naszego opracowania projektu ustawy, która ma wesprzeć przedsiębiorców.

Zgodnie z głównymi założeniami projektowanej ustawy antykryzysowej, z momentem jej uchwalenia, przedsiębiorca mógłby ubiegać się o wsparcie dla swojego biznesu. Projekt ustawy wymienia pomoc dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo wsparcie przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w celu ochrony miejsc pracy. 

Najbardziej istotną informacją jest fakt, że wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu, aż do faktycznego wyczerpania środków. Wsparcie dotyczyć będzie zarówno wynagrodzenia, jak i składek ZUS. Dostępne będzie przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy (poniżej). 

Warunkami formalnymi dla ubiegania się o wsparcie będzie przede wszystkim niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ZUS i Fundusz Pracy do końca III kwartału 2019 roku oraz brak przesłanek do ogłoszenia upadłości. Dla uzyskania wsparcia konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. 

Pracownicy Kancelarii dokonają dla Ciebie analizy wypełnienia wymaganych przesłanek oraz sporządzą dla Ciebie gotowy wniosek. 

Poniżej wskazujemy szczegółowe warunki do ubiegania się o pomoc. 

1. Okres przestoju ekonomicznego – zasady wsparcia. 

Okresem przestoju ekonomicznego jest okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. 

Jeżeli u danego przedsiębiorcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego przedsiębiorcy. 

W przypadku działania zakładowych organizacji związkowych wspomniane wyżej warunki należy, co do zasady ustalić w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

[podstawa prawna: art. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 669)] 

Zgodnie z projektowaną ustawą pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca miałby wypłacić wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

W praktyce będzie to 1.300 PLN, z wyłączeniem pracowników, którzy pracują na część etatu, a ich wynagrodzenie po uwzględnieniu dozwolonej obniżki wynosi mniej niż 1.300 PLN (np. 2/5 etatu na wynagrodzeniu minimalnym). 

Opisywane wsparcie miałoby dotyczyć pracowników zatrudnionych w stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenie albo umowy podobnej. Innymi słowy, projektowane rozwiązanie nie ogranicza się wyłącznie do umów o pracę. 

Wynagrodzenie będzie w takim przypadku dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

(!)  W powyższym zakresie Kancelaria pomoże Ci:

 • podczas wprowadzenia okresu przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy – w zależności od Twoich potrzeb i przesłanek prawnych, które pomożemy zbadać,
 • w złożeniu wniosku, w tym w dokonaniu wszelkich analiz wypełnienia warunków pozwalających na złożenie stosownych wniosków (okres przestoju ekonomicznego, spadek obrotów gospodarczych, niezaleganie z należnościami podatkowymi, składkowymi, brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, pomoc
  w ramach de minimis),
 • w skoordynowaniu procedury rozliczenia otrzymanej pomocy.

2. Obniżony wymiaru czasu pracy – zasady wsparcia.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może ograniczyć wymiar czasu pracy swoich pracowników o 20 %, nie więcej jednak niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Obniżone wynagrodzenie podlega dofinansowaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości 50% tego wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia (1.967,27 PLN – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2019 rok wyniosło 4.918,17 zł).

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, czyli:

 1. spadek nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku (wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy), w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 2. spadek nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku (wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy) w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

(!)  Kancelaria pomoże Ci we wdrożeniu ww. rozwiązań:

 • poprzez przeanalizowanie przesłanek prawnych do skorzystania z powyższego mechanizmu, biorąc pod uwagę Twoje potrzeby i sytuację gospodarczą,
 • w złożeniu wniosku, w tym w dokonaniu wszelkich analiz wypełnienia warunków pozwalających na złożenie stosownych wniosków (okres przestoju ekonomicznego, spadek obrotów gospodarczych, niezaleganie z należnościami podatkowymi, składkowymi, brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, pomoc
  w ramach de minimis),
 • w skoordynowaniu procedury rozliczenia otrzymanej pomocy.

Przeczytaj również pozostałe części omówienia projektu Tarczy Antykryzysowej

 1. Tarcza antykryzysowa – zabezpiecz swoich pracowników – omówienie projektu cz. I
 2. Tarcza antykryzysowa – pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – omówienie projektu cz. II
 3. Tarcza antykryzysowa – pomoc dla samozatrudnionych – omówienie projektu cz. III
 4. Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla najemców i wynajmujących lokale handlowe – omówienie projektu cz. IV
 5. Tarcza antykryzysowa – wsparcie podatkowe – omówienie projektu cz. V

Jako kancelaria prawna, stale monitorujemy zmieniającą się sytuację w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Dopasowujemy do niej zarówno nasze rozwiązania, jak i sposoby pracy. Pragniemy zapewnić, że oprócz naszej normalnej działalności prawniczej, zespół Kancelarii na bieżąco wypracowuje dopuszczalne środki ochrony prawno-podatkowej. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane rozwiązania mogły zapewnić Państwu należytą ochronę, a świadczenie naszych usług prawniczych było na poziomie, którego wymaga dzisiejsza sytuacja..

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną dotyczącą naszego wsparcia przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami epidemii koronawirusa oraz polubienia naszego profilu na Facebooku.

>> kliknij tutaj, aby przejść do strony <<

 

Autorzy:
Paula Kowalska oraz Mateusz Cur

Umów się na spotkanie
przez internet